Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình

3979

Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hình thành và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, Đảng ủy Công an tỉnh xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng. Là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, với tính chất quyết liệt của yêu cầu và nhiệm vụ được giao đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Vì vậy một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên được Đảng uỷ  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đó là chú trọng ngay từ khâu bồi dưỡng kết nạp đoàn viên, thanh niên ưu tú,  quần chúng tích cực vào Đảng, trong đó có công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ tìm hiểu lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc và truyền thống của ngành nhằm giác ngộ cho đoàn viên, thanh niên về mục tiêu, lý tưởng động cơ phấn đấu để trở thành đảng viên, hiểu rõ tôn chỉ mục đích của Đảng và xác định động cơ vào Đảng rõ ràng để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen cho các đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong học tập lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017

 

Ngay từ đầu đầu nhiệm kỳ, cũng như trong Nghị quyết lãnh đạo công tác Công an hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đều quan tâm chỉ tiêu công tác phát triển đảng trong Đảng bộ, chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; các lớp bồi dưỡng đảng viên mới…. Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát triển đảng viên; chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách, quan tâm đối tượng là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, các đồng chí công tác ở các lực lượng trực tiếp chiến đấu. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên Thanh niên; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thông qua đó phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, giới thiệu cho đảng bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy trình xét kết nạp, chuyển đảng chính thức đều được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy định. Hồ sơ đề nghị kết nạp đảng được tiến hành chặt chẽ từ chi bộ, tuân thủ trình tự xét duyệt, thẩm tra lý lịch. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ kịp thời và đúng thủ tục quy định.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chuẩn y kết nạp cho 190 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, xét chuyển đảng chính thức cho trên 114 đảng viên dự bị. Sau khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, hầu hết các đảng viên đều thể hiện được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính gương mẫu, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu tốt là những tấm gương để quần chúng học tập và noi theo, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành.

Có thể nói, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ trong thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng, số lượng và chặt chẽ về tiêu chuẩn. Các Cấp ủy Đảng đã thực sự quan tâm nhiều hơn đến việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; từ việc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đã có tác động tích cực, mạnh mẽ đến việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy chỉ chú ý số lượng, chưa chú trọng chất lượng. Đảng viên được kết nạp mặc dù đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhưng nhìn chung còn hạn chế về vai trò tiên phong, gương mẫu; đạo đức, lối sống, phong cách, trình độ học vấn, năng lực của một số đảng viên mới kết nạp chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc rà soát, công nhận cảm tình đảng, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng ở một số đảng bộ, chi bộ thực hiện chưa thường xuyên. Việc giao nhiệm vụ thử thách cảm tình đảng của nhiều chi bộ chưa cụ thể, sát thực tế. Trách nhiệm của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ cảm tình đảng phấn đấu vào đảng chưa cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng còn thiếu chiều sâu, chưa thu hút được quần chúng tham gia.

Mặt khác, việc thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của một số cấp ủy, chi bộ còn có thiếu sót, chưa chặt chẽ. Còn lúng túng trong việc thẩm tra xác minh lý lịch người vào Đảng; việc xét công nhận đảng viên chính thức có lúc chưa đảm bảo theo thời gian quy định.

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian tới, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:  

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên trong CAND tạo bước chuyển biến mới về nhận thức cho cấp ủy đảng và tổ chức quần chúng đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới. Các cấp uỷ phải chủ động rà soát, đánh giá công tác tạo nguồn, có nghị quyết chuyên đề đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển đảng viên.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trẻ về lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm trang bị cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhạy bén về chính trị, kiên quyết đấu tranh những quan điểm mơ hồ, lệch lạc và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đóng góp trí tuệ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Ba là, duy trì, thực hiện tốt các phong trào, cam kết thi đua, các cuộc vận động trong Công an nhân dân, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tổ chức tốt hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, qua đó lựa chọn quần chúng ưu tú để quy hoạch, bồi dưỡng kết nạp đảng.

Bốn là, quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp, định kỳ tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị với đoàn viên, hội viên để nắm tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ đoàn viên, hội viên.

Năm là, chú trọng tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng, qua đó giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình để có những chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Trung tá, Ths Lê Trung Dũng                     

Phó Trưởng phòng Công tác Đảng, Công tác Quần chúng