Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính

97

Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 134/UBND-NC thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) trên toàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TU đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TU, trong đó rà soát, đánh giá đúng việc CCHC ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng lĩnh vực để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC phù hợp tình hình thực tế; triển khai tốt nhiệm vụ CCHC, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ cải CCHC; phân công cụ thể cán bộ, công chức tham mưu về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút lao động, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội; thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và thực tiễn địa phương; kịp thời triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật để công chức, viên chức và Nhân dân biết, thực hiện.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xem đây là khâu đột phá để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp, là biện pháp quan trọng để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tăng nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý TTHC; kịp thời công bố, công khai, minh bạch TTHC theo đúng quy định; thực hiện đồng bộ giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kiểm soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới quy trình giải quyết TTHC một cách đơn giản thuận tiện, hiệu quả, đúng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về TTHC.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương trung thực hiện nghiêm quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí công chức, viên chức có kinh nghiệm, chuyên môn, đạo đức tốt làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, Trung tâm Hành chính công của tỉnh bảo đảm 100% hồ sơ hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến giải quyết đất đai, đầu tư, xây dựng, thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tuyển dụng công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC khi tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử của lãnh đạo cấp có thẩm quyền ở nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, đơn thư.

Cùng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức tự học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác; thực hiện tốt chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao; chỉ đạo đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý hành chính, ngân sách ở các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải CCHC, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC, khuyến khích những ý tưởng mới, sáng kiến cải tiến…

Quảng Bình Portal