Bộ Công an – Bộ Xây dựng: Ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

66

Ngày 13/02/2018, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; Quy chế gồm 3 chương 11 điều.

 

Ảnh minh họa.

 

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp hoạt động giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trao đổi thông tin có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Nội dung phối hợp bao gồm:

– Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng có yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy:
+ Chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý để thống nhất tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xây dựng,sửa đổi, bổ sung.

+ Khi tham gia phối hợp xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỷ thuật liên quan đến công trình xây dựng có yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.
– Phối hợp trong công tác thẩm định dự án thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

+ Khi tổ chức thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình, trường hợp cần thiết, Bộ Công an hoặc cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tham gia phối hợp và ngược lại.

+ Trong quá trình thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp theo văn bản góp ý hoặc giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

– Phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

– Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng, phòng cháy, chữa cháy:

+ Khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an có thể đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng phối hợp và ngược lại.

+ Khi phối hợp kiểm tra liên ngành về công tác đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, hai cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ.

– Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin.

Ngoài các nội dung phối hợp trên thì các cơ quan chuyên môn thuộc hai Bộ có thể trao đổi, thống nhất để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an