CSGT tuần tra ban đêm được bồi dưỡng tối đa 100.000 đồng/người

31

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nguồn thu xử phạt vi phạm giao thông được dành 100% cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó cảnh sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông ban đêm được bồi dưỡng tối đa 100.000 đồng/người/ca.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1-3 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Một nội dung quan trọng được quy định trong thông tư là từ giai đoạn 2018-2020, nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông được dành 100% cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ảnh minh họa.

Theo nội dung thông tư, trong giai đoạn 2018-2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, 30% còn lại dành cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Riêng năm 2018, địa phương sử dụng 70% số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo đúng quy định.

Nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông gồm: Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông; chi hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trực tiếp phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật hiện hành; chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành; chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật…

Thông tư cũng nêu rõ mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm (bao gồm cả lực lượng Cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ) tối đa 100.000 đồng/người/ca (1 ca từ đủ 4 giờ trở lên). Đây là quy định mới, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh Đạt