Tìm hiểu nội dung BLTTHS năm 2015 về “Biên bản ghi lời khai của người làm chứng”

2114

Biên bản ghi lời khai của người làm chứng quy định tại Điều 187 là văn bản tố tụng phản ánh toàn bộ diễn biến và kết quả làm việc của Điều tra viên với người làm chứng được lập theo quy định tại Điều 178 của BLTTHS 2015.

Ảnh minh họa.

Ngoài những điểm chung về địa điểm, ngày giờ lấy lời khai, những người lấy lời khai, những người tham gia (người làm chứng, người phiên dịch, người đại diện…), những khiếu nại, yêu cầu hoặc đề nghị của người làm chứng (nếu có), biên bản còn phải ghi rõ việc Điều tra viên đã giải thích cho họ biết quyền và nghĩa vụ của người làm chứng, mối quan hệ giữa người làm chứng với người bị buộc tội, bị hại. Biên bản phải ghi rõ những câu hỏi của Điều tra viên và câu trả lời của người đại diện với người làm chứng chưa đủ 18 tuổi, biên bản phải ghi rõ quan hệ giữa người đại diện với người làm chứng, nơi cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc để phản ánh vai trò người đại diện.

Kết thúc việc lấy lời khai, Điều tra viên, Cán bộ điều tra lập biên bản phải đọc biên bản cho người làm chứng và người đại diện (nếu có) nghe, giải thích cho họ về quyền được bổ sung và nhận xét về biên bản. Ý kiến bổ sung, nhận xét của những người này được ghi vào biên bản. Trường hợp không chấp nhận bổ sung cũng ghi rõ lý do vào biên bản. Người làm chứng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra cùng ký tên vào biên bản. Trường hợp người làm chứng hoặc người đại diện (nếu có) không ký vào biên bản thì Điều tra viên ghi rõ lý do và mời người chứng kiến ký vào biên bản. Trường hợp người làm chứng không biết chữ thì Điều tra viên đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến. Người chứng kiến phải ký vào biên bản, còn người không biết chữ thì điểm chỉ vào biên bản.

Để đảm bảo tính khách quan khi tiến hành lấy lời khai và kết quả của việc lấy lời khai, khi lấy lời khai có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Trong trường hợp này khi bắt đầu tiến hành lấy lời khai phải thông báo cho người làm chứng biết và khi kết thúc phải phát lại băng ghi âm, ghi hình nội dung buổi lấy lời khai để Điều tra viên và người làm chứng cùng nghe và ký xác nhận vào biên bản ghi lời khai.

Điều 187. Biên bản ghi lời khai của người làm chứng

Biên bản ghi lời khai của người làm chứng được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này.

Việc lấy lời khai của người làm chứng có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Thanh Đạt