Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Thủy làm tốt công tác tham mưu, phối hợp góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

2718

Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức lực lượng vũ trang xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ban chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Ban Công an xã tổ chức TTKS đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Lộc Thủy

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tích cực tham mưu tổ chức quán triệt tới các ban ngành, đoàn thể nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ phối hợp hiệp đồng trong giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ nền nếp công tác quân sự theo quy định, trong đó yếu tố quan trọng là công tác xây dựng và kiện toàn lực lượng thường trực, tổ chức biên chế đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo đúng luật, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, để thực sự là lực lượng xung kích tin cậy của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy quân sự xã còn tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân, quan tâm chú trọng tới luyện tập các phương án tác chiến, nhiệm vụ của các tổ đội công tác; chủ động phối hợp với Ban Công an xã xây dựng Kế hoạch liên ngành thực hiện quy chế phối hợp giữa Quân sự và Công an trong tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương thành lập 10 tổ an ninh tự quản, nòng cốt là lực lượng Dân quân, Công an viên ở 100% thôn đi vào hoạt động nền nếp có hiệu quả thiết thực. Thực hiện quy chế phối hợp, hàng tuần Ban Chỉ huy quân sự xã và Ban Công an xã đã tổ chức giao ban nhằm trao đổi thông tin, tình hình an ninh của địa phương, nắm chắc tình hình, đồng thời thống nhất kế hoạch phối hợp hành động, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự xã còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan rà soát, xác minh phân loại thanh niên trong công tác tuyển quân; thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn lực lượng đã gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân chặt cây, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân thực hiện thành công chủ trương dồn đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn. Đến nay, lực lượng vũ trang xã đã tham gia hàng trăm ngày công tu sửa, làm đường giao thông…

Với những thành tích đã đạt được, tin rằng Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Thủy ngày tăng cường mối quan hệ gắn kết, cùng lực lượng dân quân tự vệ xã không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Hoàng Yến