Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017

63
Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017. 

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là xây dựng, thẩm định, thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; kiểm soát chặt chẽ việc quy định về thủ tục hành chính ngay từ quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành, bảo đảm thống nhất trong áp dụng; cải tiến, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, địa phương; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính.Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra lộ trình để xây dưng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân và doanh nghiệp; đổi mới công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện và hoàn thiện các cơ chế tài chính; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan Nhà nước…

Ngoài ra, Kế hoạch cũng triển khai nhiệm vụ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính Nhà nước; thực hiện Dự án Dân chấm điểm đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện…

Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công vụ; giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Theo QuangBinh Portal