Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

90

Theo đó, Quy chế gồm có 04 Chương và 26 Điều quy định về cơ chế tổ chức và hoạt động trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức được giao thẩm quyền trong quá trình giải quyết TTHC; tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC; tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm.

Ảnh minh họa.

Nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC được nêu rõ trong Quy chế, đó là: Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền; việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC thực hiện tại Trung tâm cho tổ chức, cá nhân được quản lý tập trung, thống nhất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật; đảm bảo công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC. Các giao dịch giữa Trung tâm và cơ quan có thẩm quyền với tổ chức, cá nhân phải thực hiện thông qua Trung tâm, phải được thể hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Trường hợp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, từ chối giải quyết hoặc xin gia hạn do giải quyết hồ sơ chậm trễ phải thực hiện trách nhiệm giải trình, nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Các TTHC thực hiện tại Trung tâm gồm: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TTHC của cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đề nghị đưa vào Trung tâm hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, được UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm. Thời gian giải quyết TTHC được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với những TTHC được quy định thời hạn giải quyết trong ngày nhưng hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC trong ngày làm việc, cụ thể: Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Ngoài ra, Quy chế cũng nêu rõ quy trình giải quyết TTHC thực hiện tại Trung tâm như hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC; cách thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giải quyết hồ sơ TTHC; trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; phương thức nộp phí, lệ phí; ứng dụng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC…

Theo QuangBinh Portal