Bản lĩnh người CAND trong công tác và trong cuộc sống

56

 

Công an là nghề đặc thù, do đó, bên cạnh những điểm chung, những điểm tương đồng thì đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải có sự khác biệt nhất định đối với các cá nhân thuộc các ngành, nghề khác.

Về chính trị tư tưởng phải có lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ngành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, nền tảng văn hóa XHCN hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống phải có: có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần thân ái, giúp đỡ, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; biết nghiêm khắc tự phê bình và thành thật trong phê bình đối với đồng chí, đồng đội; trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng, lành mạnh; nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện trau dồi đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Cán bộ, chiến sĩ phải biết đoàn kết, thương yêu, tinh thần đồng chí, đồng đội, hỗ trợ nhau trong công tác, chiến đấu, “thân ái, giúp đỡ” nhau như lời dạy của Bác. Sẵn sàng lắng nghe ý kiến, chia sẻ quan điểm, cầu thị, học hỏi lẫn nhau; đồng cảm, chia sẻ khó khăn; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng đội và của tập thể; không được có lời nói, hành vi nhằm hạ uy tín của đồng chí, đồng đội, của tập thể; không đố kỵ, bè cánh, lợi dụng phê bình để vu khống, hạ uy tín, trả thù cá nhân, gây rối nội bộ; không suồng sã, bê tha trong sinh hoạt tập thể và ở nơi công cộng.

Về trình độ, năng lực trong công tác phải có đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ được giao, được đào tạo bài bản, có hệ thống; có năng lực tư duy làm việc năng động, sáng tạo, nhạy bén và linh hoạt; biết khiêm tốn nhìn nhận, đánh giá đúng khả năng của bản thân, thấy được thế mạnh, mặt mạnh, mặt yếu của bản thân để trưng dụng, sử dụng chuyên gia khi cần phải huy động đội ngũ chuyên gia trong việc phân tích, xử lý các tình huống có liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao mà ở lĩnh vực đó, chuyên môn của bản thân còn hạn chế…;

Về bản lĩnh trong chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật: chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước, ngành Công an; nói và làm theo Hiến pháp và pháp luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Đi công tác phải có chương trình, kế hoạch, khi về phải báo cáo kết quả công tác với lãnh đạo cấp trên. Chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kể cả là khẩu lệnh của người lãnh đạo, chỉ huy, nhất là trong thực thi các nhiệm vụ, công tác đột xuất hay phải ứng phó kịp thời trước tình huống bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: phapluatplus.vn

Khi tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân, với người dân phải có thái độ, hành vi văn minh, lịch sự, tôn trọng, khiêm tốn đúng mực; trong cách hành xử, luôn phải bình tĩnh, lắng nghe, thái độ cầu thị, nhiệt tình, biết chia sẻ, cảm thông, đồng cảm, khéo léo, linh hoạt trong xử lý tình huống phức tạp nảy sinh liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao mà có liên quan đến người dân…

Thực tế cán bộ, chiến sĩ Công an luôn bị tác động, chi phối bởi những khó khăn của cuộc sống, bởi cám dỗ của vật chất tầm thường, bởi cả những bản năng con người mà đặc thù nghề nghiệp không cho phép.

Trong nhiều trường hợp, những yếu tố tác động, chi phối còn xuất phát từ yếu kém trong hoạt động nghề nghiệp, trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn xác định được cái chuẩn – tiêu chí, để vững vàng trước khó khăn, thách thức và giữ được hình ảnh của người chiến sĩ CAND đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tổ chức, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ CAND.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa được quan tâm, chú trọng, tăng cường. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, “Vì bình yên cuộc sống”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”…

Ngày 26-10-2016, Bộ trưởng Bộ Công an Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”… Những cuộc vận động, phong trào trên đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ.

Mặc dù vậy, nhìn nhận một cách khách quan, việc xây dựng lực lượng CAND nói chung, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống văn hóa… cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an, đã có người suy thoái, sa ngã trước sự cám dỗ của lợi ích vật chất tầm thường, hoặc do mất cảnh giác để mắc mưu tội phạm, dính vòng lao lý; có trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, vi phạm qui trình công tác, khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân còn có biểu hiện hách dịch, cửa quyền, xa rời nhân dân…

Tất cả những vụ việc trên đều làm ảnh hưởng hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Điều đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cần thiết phải tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, trong sinh hoạt…, góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự làm nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Để làm tốt điều này, theo tôi, Công an các đơn vị phải tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Tập trung quán triệt, thực hiện đúng 6 điều Bác Hồ dạy CAND, cụ thể hóa cho phù hợp từng lĩnh vực, địa bàn công tác.

Từng cán bộ, chiến sĩ CAND cần được bồi dưỡng, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; nắm vững kiến thức địch tình, các phương thức, thủ đoạn của địch, tội phạm để chủ động nghiên cứu, đề xuất biện pháp, đối sách phù hợp; đồng thời qua đó trang bị cho mình “liều thuốc” miễn dịch với các âm mưu dụ dỗ, lôi kéo, kích động hay mua chuộc của các thế lực thù địch và tội phạm.

Cấp ủy các cấp trong CAND cần quan tâm, tăng cường công  tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng, tăng cường giám sát, quản lý cán bộ, chiến sĩ trên 5 mặt; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, điều lệnh CAND.

Cùng với đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm là tốt công tác thi đua khen thưởng, kết hợp đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao.

Từng cán bộ, chiến sĩ phải xác định không ngừng rèn luyện, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, tư tưởng, lập trường cách mạng vững vàng. Nêu cao tính tự phê bình và phê bình trên tinh thần vì sự tiến bộ của tập thể và cá nhân, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công lý nhưng cũng kiên quyết đấu tranh, phê bình cái sai trái, vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Đại tá, ThS Vũ Thị Kiều Oanh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí CAND