Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4  

608

Ngày 6-11, Công an tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh đối tượng 4. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Sau gần 10 ngày được bồi dưỡng các kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2019, gồm 300 đồng chí thuộc Công an các đơn vị, địa phương. Những nội dung tập huấn khái quát các quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu và thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự, quốc phòng và an ninh của nước ta.

Với những kiến thức này sẽ góp phần giúp cán bộ, chiến sỹ học viên nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy chứng nhận các học viên.

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, các học viên cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhập những kiến thức mới về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng và an ninh. Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sức chiến đấu, ý  chí tấn công tội phạm và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

      Trần Tuấn