BLHS năm 2015 bổ sung tội danh mới “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Điều 221

4454

Để ngăn chặn tình trạng sai phạm trong công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán ở nước ta ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, từ đó BLHS năm 2015 bổ sung tội danh mới “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Điều 221.

Ảnh minh họa.

– Chủ thể của tội phạm: Đây là tội phạm đòi hỏi dấu hiệu chủ thể đặc biệt. Đó là người có chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền nhất định trong hoạt động nghề nghiệp kế toán.

– Mặt hủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội cố ý.

– Khách thể của tội phạm: Hành vi phạm tội xâm phạm đến chế độ quản lí nhà nước đối với kế toán. “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”.

– Mặt khách quan của tội phạm: Người phạm tội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau:

+ Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;

+ Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

+ Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán;

+ Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định của Luật kế toán;

+ Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

Người phạm tội có thể thực hiện một hành vi hoặc nhiều hành vi trong các dạng hành vi kể trên.

Hành vi đã thực hiện bị coi là tội phạm nếu người thực hiện hành vi trên gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thiệt hại hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

– Điều 221 BLHS năm 2015 quy định 3 khung hình phạt sau:

+ Khung 1: người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

+ Khung 2: người phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng sau: Vì vụ lợi; Có tổ chức; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

+ Khung 3: người phạm tội có thể bị phạt phạt tù từ 10 năm đến 20 năm áp dụng cho trường hợp phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 221. Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

  1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;

b) Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán;

d) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định của Luật kế toán;

đ) Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tiêu Dao