Bộ Công an triển khai công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

35

 

Ngày 28/2/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2021.
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban chỉ đạo; Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm Phó Trưởng ban Thường trực. 

Đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương ký Quy chế phối hợp.

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, Ban chỉ đạo an ninh, trật tự nông thôn Bộ Công an đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương giao phó. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về xây dựng nông thôn mới; tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, trong đó có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở. Lực lượng Công an xã được củng cố, kiện toàn về tổ chức, bảo đảm chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống của người dân nông thôn cả nước. Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2017, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, trọng tâm là Quyết định số 1600 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 06 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự tại các địa bàn khu vực nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chương trình mục tiêu công tác quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016-2020. Ban chỉ đạo phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn; Thứ trưởng Trần Thanh Nam và các đại biểu tham dự Hội nghị, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Nguồn Báo ĐTCAND