Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

457

Ngay sau khi có kế hoạch và hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Đảng bộ, chi bộ trong toàn lực lượng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho Đảng viên, CBCS học tập quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị.

 

Đảng bộ phòng Hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đảng bộ phòng Hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh học tập, Quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh Việt Hùng)

Quán triệt sâu sắc những nội dung đã đề ra trong Chỉ thị 05 tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã vận dụng sáng tạo sát đúng với thực tiễn chiến đấu và công tác, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó.  Đồng thời gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, của ngành để mỗi Đảng viên, CBCS trong Công an Quảng Bình nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó làm phương châm, hành động góp phần cùng toàn lực lượng tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, xây dựng tư thế, tác phong, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, phục vụ tốt sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới.                                                              

                              Thanh Hương