Cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh

59
Đó là thông tin trọng tâm tại Công văn số 373/UBND-KTTH ngày 13/3/2017 về việc thực hiện Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, để thực hiện có hiệu quả các nội dung Quyết định 01/2017/QĐ-UBND, góp phần cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương điều chỉnh những thủ tục hành chính có liên quan đến thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy định của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương thực hiện nghiêm quy định về thời hạn lấy ý kiến và cho ý kiến thẩm định về chủ trương đầu tư những dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định, nội dung thẩm định tuân thủ đúng biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương.

(Quang Binh Portal)