Cải cách hành chính

Phấn đấu cải thiện thứ bậc xếp hạng Chỉ số PCI Quảng Bình nằm trong nhóm hạng từ 20 – 30 của cả nước

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017.

Cổng TTĐT cơ quan nhà nước phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 140/UBND-KTTH ngày 25/01/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016

Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành và cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội, thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2017, định hướng đến 2020.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2017

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 100/UBND-TCD về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Năm 2017, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Để việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công ích tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức và cá nhân, ngày 30/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2280/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Rút ngắn 10% thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được pháp luật quy định

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Quảng Bình năm 2017.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều