Nghiên cứu - trao đổi

Một số kinh nghiệm rút ra từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 của Khối thi đua các phòng thuộc lực lượng ANND

Năm 2018 diễn ra nhiều đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực CAND nói chung và lực lượng Công an Quảng Bình nói riêng luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các đợt sinh hoạt chính trị lớn để thực hiện,...

Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019

Năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Kế hoạch năm An toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Chương trình công tác năm 2018 của Bộ, Cục nghiệp vụ, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, Hội nhập, Trách nhiệm, Hiệu lực, Hiệu quả”,...

Một số biện pháp phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Công an Quảng Bình

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, hơn 88 năm qua, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội...

Hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018

Năm 2018 dưới sự lãnh đạo và quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Quảng Bình được tổ chức xây dựng, duy trì và có bước phát triển sâu rộng...

Những kết quả đạt được và một số nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 của Công an tỉnh Quảng Bình

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Cụm thi đua số 5, Khối thi đua ngành Nội chính tỉnh phát động, năm 2018 Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết và triển khai Chương trình công tác Công an với 05 mục tiêu, 08 nhiệm vụ và 03 nhóm giải pháp.

Công an tỉnh Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2018

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường; xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo tiếp tục xảy ra nhiều nơi; chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tác động đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam...

Tuổi trẻ Quảng Liên khắc ghi lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Bác căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi Đảng cầm quyền, đảng viên được tín nhiệm và sắp xếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị.

CÔNG AN PHƯỜNG HẢI ĐÌNH ĐẢM BẢO TỐT AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN

Xác định việc đảm bảo an ninh trật tự sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nên trong thời gian qua, Công an phường Hải Đình một mặt tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành cùng toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự

HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cùng với mong muốn làm dịu đi những hy sinh, mất mát của những người, những gia đình đã hiến dâng máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc...

Tin nóng

Bài viết xem nhiều