Trang chủ Phổ biến GD pháp luật

Phổ biến GD pháp luật

Tìm hiểu nội dung Điều 108 BLTTHS năm 2015 về “Kiểm tra, đánh giá chứng cứ”

Kiểm tra, đánh giá chứng cứ là hoạt động nhằm rút ra kết luận về vụ án trên cơ sở các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường; Thông tư gồm 03 chương 12 điều.

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 28/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Thông tư gồm 03 chương 13 điều.

Tìm hiểu nội dung về “Tù có thời hạn”

Điều luật 101 BLHS năm 2015 quy định về mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo hai nhóm tuổi khác nhau là từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tìm hiểu nội dung về “Cải tạo không giam giữ”

Hình phạt cải tạo không giam giữ được quy định tại Điều 100 BLHS năm 2015, là hình phạt nghiêm khắc hơn so với hình phạt cảnh cáo và hình phạt tiền nhưng lại nhẹ hơn hình phạt tù.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Từ ngày 01/01/2020, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ với nhiều điểm mới.

Tìm hiểu nội dung về “Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” quy định tại Điều 285 BLHS năm 2015

Đây là điều luật mới được quy định trong BLHS năm 2015 để xử lý hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Tìm hiểu nội dung Điều 180 BLHS năm 2015 về “Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”

So với quy định tại Điều 145 BLHS năm 2009, thì quy định tại Điều 180 BLHS năm 2105 có một số điểm mới sau đây: Điều luật quy định mức thiệt hại (khởi điểm) để bị truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện hành vi vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác là từ 100.000.000 đồng trở lên; Về hình phạt thì Điều luật quy định “cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm” thay cho “cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” tại khoản 1; “phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” thay cho “phạt tù từ 01 năm đến 03 năm” tại khoản 2.

Tìm hiểu nội dung về “Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” quy định tại Điều 145 BLHS năm 2009 so với Điều 180 BLHS năm 2105

So với quy định tại Điều 145 BLHS năm 2009, thì quy định tại Điều 180 BLHS năm 2105 có một số điểm mới sau đây: Thứ nhất, Điều luật quy định mức thiệt hại (khởi điểm) để bị truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện hành vi vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác là từ 100.000.000 đồng trở lên; Thứ hai, về hình phạt thì Điều luật quy định “cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm” thay cho “cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” tại khoản 1; “phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” thay cho “phạt tù từ 01 năm đến 03 năm” tại khoản 2.

Tìm hiểu nội dung về “Giáo dục tại xã phường, thị trấn”

“Giáo dục tại xã phường, thị trấn” quy định tại Điều 95 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nóng

Bài viết xem nhiều