Toàn dân bảo vệ ANTQ

Hiệu quả từ công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở

Quá trình hình thành và phát triển, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Trạch luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong mọi thời kỳ, phối hợp chặt chẽ với Ban Công an xã, các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn vùng biển xã Nhân Trạch

Thời gian qua, Ban Công an xã Nhân Trạch đã chủ động tham mưu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Vai trò của Phụ nữ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với sự nỗ lực không ngừng, trách nhiệm cao của Hội phụ nữ xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Công an huyện Lệ Thủy luôn coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong những năm qua, đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với thực hiện các mục tiêu, nội dung công tác đảm bảo an ninh trật tự được đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

Công tác tranh thủ người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Minh Hóa

Minh Hóa là huyện miền núi nằm phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình, toàn huyện có 15 xã và 01 thị trấn diện tích tự nhiên 1.410 km2; dân số 54.822 người với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số có 10 dân tộc: Bru - Vân Kiều, Chứt, Mường, Thổ, Tày, A Rem, Khơ me, Nùng, Pa Cô, Ê Đê với 2586 hộ/11.529 khẩu, chiếm 21,02% dân số toàn huyện.

Ghi nhận sự đóng góp của Phụ nữ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội và với nhiều cách làm sáng tạo,...

Khơi dậy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớn nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở

Xác định tầm quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, Công an xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh luôn chú trọng, xem đây là nền tảng cơ bản, chiến lược trong công cuộc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Mai Thủy ngày càng đạt hiệu quả thiết thực

Những năm trở lại đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực cả trong hành động và nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân

Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Thủy làm tốt công tác tham mưu, phối hợp góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức lực lượng vũ trang xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Vận dụng tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Trong Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận là kim chỉ nam trong hành động, bảo đảm cho sự thành công của công tác vận động, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tin nóng

Bài viết xem nhiều