CBCS phòng Bảo vệ chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

54

Trong những năm qua, CBCS phòng Bảo vệ Chính trị đã tích cực, tự giác đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương và ngành Công an về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trọng tâm là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được chỉ huy đơn vị triển khai cho CBCS nắm, 100% CBCS trong đơn vị được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo chủ đề của từng năm, đồng thời xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả cụ thể, giúp CBCS nâng cao được nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các tổ chức Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tuổi trẻ phòng Bảo vệ Chính trị luôn phát huy tinh thần xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ An ninh trên địa bàn, lĩnh vực mà cá nhân phụ trách; mỗi cá nhân không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và pháp luật phục vụ công tác, góp phần giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan An ninh quốc gia, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, thể thao diễn ra trên địa bàn. Tuổi trẻ phòng Bảo vệ Chính trị luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, sáng tạo, tham gia tích cực các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xung kích đi đầu trong việc áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong công tác.

Để Chỉ thị 05 đi vào thực chất, mỗi CBCS trong đơn vị đã đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể. Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ cũng như đạo đức, lối sống của CBCS để kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống, đồng thời phát hiện, biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Đơn vị đẩy mạnh phong trào “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, không ngừng xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và ngành đã giao. Duy trì việc bình chọn việc tốt, ghi sổ vàng mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân, đẩy mạnh thi đua, khắc phục khó khăn, gian khổ.

Qua việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng Bảo vệ Chính trị rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là mọi công tác trọng tâm đều đặt dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị; cần phải lồng ghép công tác nghiệp vụ của đơn vị vào các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… Thông qua đó để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên Công an đối với xã hội và cộng đồng; lấy Đoàn viên thanh niên trong đơn vị làm nòng cốt trong mọi hoạt động thi đua; cần có những hình thức khích lệ và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Làm theo lời Bác dạy, thời gian tới CBCS phòng Bảo vệ Chính trị luôn phấn đấu hết sức mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mỗi một CBCS không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, tận tình, trách nhiệm trong phục vụ bảo đảm cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Phạm Xuân Duy  

Cán bộ phòng Bảo vệ Chính trị