CBCS Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

39

Cách đây 69 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai – Giám đốc Công an Khu XII chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành cẩm nang từ buổi ban đầu xây dựng CAND Việt Nam; là lời hiệu triệu, là sức mạnh tinh thần vô địch thúc giục lực lượng Công an cả nước, từ người chiến sĩ Công an bảo vệ căn cứ đầu não kháng chiến đến người Công an xung phong Nam bộ, người Công an khúc ruột miền Trung đến vùng Đồng Tháp xung phong ra trận; 6 điều Bác Hồ dạy cũng chính là cội nguồn sức mạnh cho lực lượng Công an hai miền Nam – Bắc vượt qua gian lao, nguy hiểm, vượt qua bão đạn mưa bom, vượt qua bao nhiêu cạm bẫy của quân thù trong suốt cuộc trường chinh 21 năm cùng toàn dân tộc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giang sơn thu về một mối.

Từ đó đến nay, 6 điều dạy của Bác về “Tư cách người Công an cách mệnh” đã luôn được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND); là chuẩn mực đạo đức, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục của CAND trong 69 năm qua. Qua phong trào đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng vạn tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an tiêu biểu, lập nhiều chiến công xuất sắc, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, không tiếc máu xương bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những năm qua, Cấp ủy, Chỉ huy Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, phát động các đợt thi đua ngắn, các đợt thi đua đặc biệt; biểu dương, khen thưởng cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra, giám sát và công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hành động cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an… nhằm lãnh đạo, chỉ đạo CBCS trong toàn đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc 6 Điều Bác Hồ dạy CAND gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị (khóa X) về phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác trong CAND.

Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Chúng ta tự hào có bao nhiêu đồng đội đã sẵn sàng chiến đấu, xả thân, hy sinh vì bình yên Tổ quốc, vì cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng và giá trị đạo đức, nhân văn của 6 điều Bác Hồ dạy đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ làm cho 6 điều Bác Hồ dạy trở thành máu thịt, là hơi thở, là nghĩ suy, trăn trở hằng ngày của mỗi một CBCS, để khi đối diện với những mặt trái như vấn đề tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà…trong CBCS CAND; tiếp nhận và giải quyết công việc hàng ngày hay phải lao mình vào thiên tai bão lũ để cứu dân đều với tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, vì nhân dân phục vụ. Chủ động nghiên cứu đổi mới phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lên một tầm cao mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, thực tế và cụ thể hơn, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động xây dựng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Đề cao phương châm hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, nhất là tập trung giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng cho CBCS, không được lơ là, mất cảnh giác trước các thế lực thù địch, chủ động nắm chắc và xử lý mọi tình hình, nhất là tình hình liên quan đến độc lập, chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ; tình hình biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ động ứng phó và xử lý các tình huống trên tinh thần “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đó là: kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng đàm phán hòa bình, giữ vững độc lập chủ quyền, không mắc mưu khiêu khích của địch; CBCS Thanh Tra Công an tỉnh Quảng Bình luôn đề cao tính gương mẫu, nêu gương nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, xem kết quả học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy việc làm cụ thể, hành động cụ thể làm thước đo đánh giá tư cách, năng lực, đạo đức của mỗi cán bộ, chiến sỹ, là điều kiện để bình xét thi đua hàng năm. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của Thủ trưởng Công an các cấp và các ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong tổ chức thực hiện phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, góp ý với lực lượng Công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, từ đó, kịp thời phát hiện, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để toàn lực lượng học tập. Mặt khác, kết hợp việc học tập với các hoạt động sinh hoạt tư tưởng, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, tạo khí thế thi đua, động viên CBCS yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

69 năm qua, lực lượng Thanh Tra Công an Quảng Bình nói riêng và lực lượng Thanh Tra CAND toàn quốc nói chung đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đi suốt cuộc trường chinh lịch sử của dân tộc, viết nên những trang sử hào hùng chói lọi, lập nên những chiến công xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH  – HĐH trong bối cảnh thế giới đầy biến động, phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những biểu hiện xa rời mục tiêu lý tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên… đặt ra nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngày càng nặng nề hơn với lực lượng CAND. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy sẽ giúp mỗi CBCS Thanh tra Công an tỉnh thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập cho Tổ quốc, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Trung tá, Ths Nguyễn Tư Duy              

Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình