Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

1261

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Ngày nay, khi đọc lại những bức thư, bức điện, bài viết, lời dạy, những sắc lệnh… quan trọng của Người, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Có thể nói, những di sản tinh thần đó là giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi CBCS Công an nhân dân chúng ta trong việc làm, hành động. Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình xin giới thiệu chuỗi bài viết về “tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây cũng chính là lời tri ân của CBCS Công an Quảng Bình dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính.

 

Kỳ 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người đặt nền móng cho khoa học Công an Việt Nam

 

Những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị (ANCT) và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) của toàn Đảng, toàn dân ta trong 73 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin vào hoàn cảnh nước ta, cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết thành công hàng loạt những vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, nguyên tắc, phương pháp và nghệ thuật…đưa cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Từ những chiến công oanh liệt trong cuộc đấu tranh gian khổ, phức tạp, lâu dài ấy, một nền khoa học Công an nhân dân đã dần dần từng bước hình thành và phát triển ở nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều thế hệ CBCS Công an nhân dân, nhiều thế hệ cán bộ quân đội, cán bộ các ngành, các đoàn thể và nhân dân lao động đã đóng góp trí tuệ công sức và xương máu cho nền khoa học đó đi lên. Song trước hết, nền khoa học đó gắn liền với thiên tài trác tuyệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư tưởng của Người về toàn bộ sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, trong đó có tư tưởng Công an nhân dân.

 

 

Bác Hồ với các chiến sỹ Cảnh vệ và Công an nhân dân vũ trang sau buổi biểu diễn văn nghệ Tết Kỷ Dậu-1969.

 

Cố Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) Phạm Hùng- đã chỉ rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, xây dựng sáng tạo lý luận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam”.

Vậy tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Tính cách mạng, tính khoa học thể hiện trong tư tưởng đó ra sao? Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nào mà Bác Hồ đã xây dựng và phát triển tư tưởng Công an nhân dân một cách sâu sắc như vậy? Cuối cùng tất cả những điều đó có ý nghĩa thực tiễn gì đối với mọi mặt hoạt động chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an nhân dân?

Đó là những vấn đề rất quan trọng đòi hỏi phải nghiên cứu, giải đáp vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa thời sự cấp bách trước mắt đối với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Giáo sư Nhật Bản Xin-gô-Si-ba-ta đã nhận xét: “Đọc tất cả các tác phẩm của Cụ Hồ Chí Minh, tôi thấy các tác phẩm ấy đã không phát triển lý luận một cách uyên bác xa xôi mà viết bằng những lời lẽ đơn giản, những câu ngắn gọn. Những viên ngọc quý nhất được khảm trong các tác phẩm của Người, như tôi đã dẫn ra, bao gồm lý luận về chú nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, lý luận về công tác quân sự, về chủ nghĩa xã hội, về Đảng v.v…”. Chúng ta có thể tự hào mà bổ sung thêm: những viên ngọc quý nhất ấy còn bao gồm cả lý luận về đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, lý luận về Công an nhân dân Việt Nam.

Quả vậy, qua những bức thư và bài nói chuyện của Bác Hồ với Công an nhân dân đã sưu tầm được, bằng những câu ngắn gọn dễ hiểu tư tưởng Công an nhân dân của Người đã thể hiện một cách rất rõ ràng, sâu sắc và hoàn chỉnh. Nếu chúng ta sưu tầm thêm được những tài liệu hoặc bút tích của Người, những câu chuyện do những đồng chí thường được tiếp xúc với Người kể lại thì càng thấy tư tưởng đó càng phong phú, sâu sắc và rộng lớn biết chừng nào!

Tư tưởng của Bác Hồ về Công an nhân dân là cả một hệ thống tri thức rất rộng lớn, hết sức sâu sắc và vô cùng phong phú, bao gồm những vấn đề rất cơ bản: toàn dân làm công tác bảo vệ an ninh, sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an, bản chất Công an nhân dân và vấn đề xây dựng lực lượng Công an nhân dân, về xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANCT và TTATXH, về công tác bảo vệ ANCT, về công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội v.v…

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu của Người cho những cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 600 CANDVT đạt nhiều thành tích trong công tác bảo vệ.

 

Tư tưởng đó nhất quán từ đầu đến cuối, xuyên suốt từ lập trường, quan điểm, đường lối, nguyên tắc, phương pháp, nghệ thuật đấu tranh đến tổ chức bộ máy, lề lối làm việc, nhân cách, đạo đức, tác phong và thái độ cụ thể của từng cán bộ, chiến sỹ. Chính từ tư tưởng đó, chúng ta có thể rút ra một kết luận hoàn toàn khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta, là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang, trong đó có Công an nhân dân Việt Nam, Người đã xây dựng, giáo dục, rèn luyện Công an nhân dân, Người đặt nền móng cho khoa học Công an nhân dân Việt Nam.

Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn dân đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự dưới sự lãnh đạo của Đảng, về Công an nhân dân là cả một kho tàng quý báu vô giá mà chúng ta đã phát hiện, khai thác và thực hiện từng phần, nhưng còn rất nhiều vấn đề đòi hỏi chúng ta phải có những công trình nghiên cứu công phu và nghiêm túc. Phát hiện và đo lường cho hết tầm vóc vĩ đại về tư tưởng Công an nhân dân của Người đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và trí tuệ của toàn Đảng, toàn ngành. Trong bài này, Ban biên tập chỉ dám đặt cho mình một nhiệm vụ là bước đầu cố gắng tìm hiểu một vài luận đề trong tư tưởng của Bác Hồ về Công an nhân dân để cùng suy nghĩ, liên hệ và vận dụng nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

 

BBT

(Mời quý đọc giả đón đọc kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh)