Công an tỉnh học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng

29

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/ĐUCA(X11), ngày 25/6/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương; Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 25/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Ngày 18-7, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 80-KH/ĐUCA ngày 2/7/2018 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Chi bộ Phòng PA88, Công an tỉnh tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng qua tiếp sóng truyền hình trực tiếp Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình một cách nghiêm túc, hiệu quả, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tổng số tổ chức cơ sở Đảng đăng ký học tập, quán triệt Nghị quyết là 30/30 đạt 100%, tổng số điểm tổ chức là 40 và tổng số đảng viên tham gia học tập Nghị quyết là 924/951 đồng chí, đạt 97,2%. Các đơn vị đã phân công trực ban theo dõi, nắm tình hình và thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ, Chi bộ mình; cấp phát Văn kiện, tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập, tài liệu hỏi đáp về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đến các tổ chức cơ sở đảng; cán bộ Đảng viên học tập thực hiện việc ghi chép kết quả học tập, phục vụ cho việc viết thu hoạch các Nghị quyết số 26, 27 và 28.

Đối với các đơn vị có liên quan đến công tác tiếp dân hoặc các công tác đột xuất khác đã được các Đảng bộ, Chi bộ bố trí hợp lý để vừa phục vụ tốt việc giải quyết công việc, vừa đảm bảo việc học tập Nghị quyết theo đúng quy định.

 

                                                          Trần Tuấn