Công an tỉnh hướng dẫn tra cứu Bộ pháp điển

144

Ngày 15/8/2017, Công an tỉnh ban hành Công văn gửi đến Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh hướng dẫn tra cứu Bộ pháp điển.

Theo nội dung Công văn, ngày 13/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (viết tắt là QPPL) đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác. Ngày 22/6/2017, Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp có Công văn số 284/KTrVB-PĐ về việc giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khai thác và cài đặt Bộ pháp điển.

Hình ảnh trang Bộ pháp điển. Ảnh nguồn: Internet.

Được biết, Bộ pháp điển là tập hợp các văn bản QPPL đang còn hiệu lực trong các văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên). Bộ pháp điển có cấu trúc gồm 45 chủ đề. Mỗi chủ đề chứa đựng QPPL điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được xác định theo lĩnh vực. Trong một chủ đề có một hoặc nhiều đề mục (theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ pháp điển gồm 265 đề mục thuộc 45 chủ đề). Mỗi đề mục chứa đựng các QPPL điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Trong một đề mục có cấu trúc gồm các phần, chương, mục theo cấu trúc của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất pháp điển vào đề mục đó.

Bộ pháp điển điện tử được đăng công khai trên môi trường mạng Internet giúp cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng, tìm kiếm thông tin miễn phí. Hiện nay, Bộ pháp điển điện tử được đăng trên cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn). Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống QPPL của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử. Ngoài ra, nhiều đề mục đã được các bộ, ngành thực hiện pháp điển xong nhưng chưa trình Chính phủ thông qua. Bộ Tư pháp đăng tạm thời trong Mục kết quả pháp điển đã thẩm định trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.

Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh giao Phòng Tham mưu (PV11) tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, Phòng Tham mưu Công an tỉnh (Đội Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – PV11) gửi đến Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh Quảng Bình biết và sử dụng, khai thác trên Trang/Cổng thông tin điện tử theo liên kết link Bộ pháp điển như sau: http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx.

 

Pháp chế PV11