Công an tỉnh Quảng Bình công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

231

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-CAT-PV11, ngày 15/01/2015 về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 19/2014-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động trong Công an tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 310/QĐ-CAT-PV11, ngày 02/3/2015, thành lập ban điều hành ISO 9001:2008 của Công an tỉnh. Qua thời gian nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thử nghiệm, ngày 01/11/2017, Giám đốc Công an tỉnh đã ký Quyết định số 2473/QĐ-CAT-PV11, về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Công an tỉnh Quảng Bình. Phần chung bao gồm: Sổ tay chất lượng (bao gồm chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng); các biểu mẫu kèm theo Sổ tay chất lượng; Mô tả vị trí công việc yêu cầu năng lực, trách nhiệm; quyền hạn của các chức danh công việc. Mẫu 6 quy trình bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Quy trình Kiểm soát tài liệu; Quy trình Kiểm soát hồ sơ; Quy trình Đánh giá nội bộ; Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp; Quy trình khắc phục; Quy trình Phòng ngừa; và các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên 44 lĩnh vực. Cụ thể: Cấp Hộ chiếu phổ thông; cấp lại hộ chiếu phổ thông; sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài; cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an Quảng Bình; gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam; Xét công nhận liệt sĩ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” tại Công an tỉnh Quảng Bình; xét hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh tại Công an tỉnh; xét hưởng trợ cấp đối với thương binh tại Công an tỉnh Quảng Bình; đăng ký mẫu con dấu mới; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; cấp lại mẫu con dấu; đăng ký thêm con dấu; đăng ký con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố ; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố; tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ; cấp mới Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; cấp mới Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ; cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; đăng ký, cấp biển số xe tại Công an tỉnh Quảng Bình; đăng ký, sang tên xe trong tỉnh tại Công an tỉnh Quảng Bình; sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an tỉnh Quảng Bình; đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Quảng Bình; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Quảng Bình; đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh Quảng Bình; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Quảng Bình; đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện, thị xã, thành phố nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Việc xây dựng, công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Công an tỉnh Quảng Bình nhằm giúp các đơn vị thực hiện quy trình xử lý các công việc một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh Quảng Bình.

Đội Pháp chế – Phòng Tham mưu