Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

72

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Lãnh đạo Bộ Công an phát động trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Việc tổ chức triển khai Cuộc vận động được Bộ Công an xác định là một trong những biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016  của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Trong những năm qua, toàn lực lượng Công an Quảng Bình đã nỗ lực quyết tâm trên các mặt công tác, xây dựng Công an Quảng Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đạt được nhiều kết quả quan trọng được nhân dân, doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an ghi nhận. Có thể khẳng định đại đa số cán bộ, chiến sỹ có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; qua công tác, chiến đấu xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ, chiến sỹ có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, suy thoái đạo đức lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến lực lượng Công an, nhất là ở các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, trực tiếp giải quyết công việc với các tổ chức và nhân dân.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do tính chất, đặc điểm môi trường công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ rất phức tạp; là người thực thi pháp luật, công tác độc lập, thường xuyên tiếp xúc với mặt trái của xã hội; tác động của mặt trái cơ chế thị trường; âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch…, song chủ yếu là nguyên nhân chủ quan thuộc về cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mực đến công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ; bản thân cán bộ, chiến sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; chưa có kỹ năng giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức và nhân dân…

Năm 2017 là năm mà Bộ Công an, Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình xác định là năm trọng tâm thực hiện công tác xây dựng lực lượng. Để thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đảm bảo mục đích, yêu cầu, phát huy được hiệu quả, theo chúng tôi Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới” bằng những việc làm cụ thể trong công tác, sinh hoạt hằng ngày; tránh các biểu hiện hình thức, chỉ tổ chức phát động nhưng không có biện pháp để chỉ đạo thực hiện, tư tưởng nói không đi đôi với làm.

2. Tăng cường công tác nắm và chủ động giải quyết những tư tưởng phát sinh, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức hiệu quả các hình thức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tổ chức đối thoại giữa Cấp ủy, Chỉ huy với cán bộ, chiến sỹ; đặc biệt quan tâm chăm lo phát triển, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ, xây dựng các hạt nhân lãnh đạo, chỉ huy kế cận.

3. Kết hợp linh hoạt, phù hợp, sáng tạo việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với các Cuộc vận động, các phong trào khác trong Công an Quảng Bình, như phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”; “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”,… tạo môi trường sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo điều kiện cho việc nâng cao nhận thức tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

4. Tổ chức rà soát, chấn chỉnh lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sỹ trên từng lĩnh vực công tác, từng phần việc chuyên môn; thực hiện nghiêm túc việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ của các thế lực thù địch và tội phạm; kết hợp linh động giữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động nghiên cứu đề ra các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với từng phần việc để thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành; thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh thực hiện tốt các nội dung giao ước thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong cán bộ, chiến sỹ.

5. Quan tâm cải tiến phương pháp làm việc theo hướng đúng pháp luật, khoa học, hiệu quả, nhất là ở những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, đơn vị và nhân dân; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, văn minh, lịch sự; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, tránh các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, nhắc nhở, phê bình nghiêm túc những đơn vị, cán bộ, chiến sỹ có tư thế, tác phong, ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với tổ chức và công dân; chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Quảng Bình văn hóa, lịch sự, gắn bó với nhân dân. Nghiên cứu tổ chức các hình thức tạo điều kiện để nhân dân giám sát các hoạt động của lực lượng Công an đảm bảo khách quan, đúng pháp luật và các yêu cầu nghiệp vụ.

6. Thực hiện nghiêm túc quy định về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là việc thực hiện Quy định số 136-QĐ/ĐUCA, ngày 06/8/2012 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 23-KH/ĐUCA, ngày 31/8/2012 của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp; Quy định số 12-QĐ/ĐUCA, ngày 05/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc Công an tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề cao vai trò nêu gương, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chỉ huy; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và trong sinh hoạt; chịu trách nhiệm trước tập thể, trước Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh về những lĩnh vực, phần việc được giao quản lý, điều hành.

7. Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong cán bộ, chiến sỹ về thực hiện Cuộc vận động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền đến nhân dân và các cơ quan đơn vị ngoài lực lượng Công an về hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thiếu tá, Ths Nguyễn Thành Tâm   

Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị