Củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

107

Xác định công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự có vai trò hết sức quan trọng, thời gian qua, Đội xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các địa bàn cơ sở, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đội xây dựng phong trào luôn tăng cường bám sát địa bàn và tích cực phối hợp, tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia. Chủ động tham mưu Đảng ủy, BCH Công an huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chuyên đề về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã nâng cao ý thức đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng công an nói riêng.

Từ đầu năm đến nay, Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phối hợp với công an các xã triển khai xây dựng, nhân rộng 08 mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó, đã tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Kết nối Zalo – Bình yên thôn xóm”…

 

Các mô hình này đã phát huy hiệu quả, nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản của quần chúng nhân dân, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

MT