Đảng bộ Công an tỉnh học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

350

Ngày 21 tháng 12, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

Đảng bộ Công an tỉnh học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Phú Ngọc – Trưởng Phòng PX03 khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy Quảng Bình quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, (khóa XII), đặc biệt là quán triệt sâu các chuyên đề: Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII
Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII

Thông qua Hội nghị học tập lần này, nhằm giúp cho mỗi chi bộ, đảng bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, sự nghiệp phát triển đất nước có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Sau hội nghị lần này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh sẽ triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện sát hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của chi, đảng bộ mình, tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là gắn những nội dung quan trọng của Nghị quyết với việc thực hiện thành công nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngô Quang Văn