Danh sách thông tin xử lý VPHC được nhập mới vào CSDL quốc gia

38

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 13/2016/TT-BTP về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (VPHC).

Ảnh minh họa.

Theo đó, những thông tin được nhập mới vào CSDL quốc gia về xử lý VPHC bao gồm:

– Thông tin về đối tượng: bị xử phạt VPHC, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, biện pháp quản lý tại gia đình (BPQLTGĐ);

– Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định xử phạt VPHC, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, áp dụng BPQLTGĐ;

– Hành vi vi phạm, hình thức, biện pháp xử phạt, mức phạt, thời hạn áp dụng biện pháp XLHC; biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

– Lý do, thời hạn áp dụng, ngày thi hành Quyết định áp dụng BPQLTGĐ;

– Tên tổ chức, cá nhân phối hợp giám sát người chưa thành niên bị áp dụng BPQLTGĐ;

– Cơ quan, chức danh của người có thẩm quyền xử phạt VPHC;

– Cơ quan hoặc cơ quan của người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp XLHC;

– Cơ quan, chức danh của người có thẩm quyền quyết định áp dụng BPQLTGĐ.

Thông tư 13/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Tiêu Dao