Dấu ấn sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Công an huyện Quảng Trạch

70

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Công an huyện Quảng Trạch đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Công an huyện lần thứ IX, nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị, địa phương. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hoá, gắn bó mật thiết với nhân dân”; “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, nhất là gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, nội quy, quy định liên quan đến đạo đức công vụ.

Sau 01 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Công an huyện Quảng Trạch đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, đoàn viên và hội viên trong toàn lực lượng Công an huyện đều nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập thể Công an huyện Quảng Trạch được công nhận “Đơn vị Quyết thắng”, được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và nhiều bằng khen, giấy khen do các cấp trao tặng cho các cá nhân và tập thể về thành tích đạt được trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Trên cơ sở đó mỗi cá nhân đều có định hướng kế hoạch học tập, rèn luyện của mình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể:

Một là, đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên; đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện, Bí thư Đảng uỷ, Ban chỉ huy Công an huyện, đội trưởng các đội nghiệp vụ, trưởng đồn Công an Hòn La, Bí thư các chi bộ trực thuộc đều có kế hoạch cá nhân và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, quần chúng noi theo.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện đối với đoàn viên, hội viên. Mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên cũng xác định hướng rèn luyện và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động.

Ban chấp hành Đảng bộ, Chi uỷ, Bí thư các Chi bộ đã xây dựng kế hoạch đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2016 trên truyền hình Quảng Bình, Công an huyện Quảng Trạch đã phát động cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ học tập, tìm hiểu các tư liệu, tài liệu các bài viết được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; về gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo các Chi bộ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an huyện có kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Công an huyện. Gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” và các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đoàn Thanh niên.

Năm là, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo các Chi bộ, các đội nghiệp vụ, đồn Công an Hòn La gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể và cá nhân. Chú trọng trong duy trì thực hiện nghiêm lề lối công tác, tác phong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tư duy hành động vì nhân dân phục vụ, đặc biệt đối với các lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc với các tổ chức và nhân dân, luôn ghi nhớ và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vào trong từng nhiệm vụ và hoạt động của Công an huyện.

Dấu ấn có thể thấy được sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, là mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều có sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt nêu cao trách nhiệm nêu gương, xác định “Nêu gương” là một trong những tiêu chuẩn để rèn luyện, nhận xét, đánh giá cán bộ, từ đó quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, qua đó góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo dân chủ trong hoạt động của đơn vị, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên, cán bộ Công an nhân dân.

Mỗi đảng viên cũng như cán bộ, chiến sỹ trong Công an huyện đều có những chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt công tác và đời sống, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ trong công việc, “Nói đi đôi với làm”. Đồng thời, nâng cao tinh thần và ý chí chiến đấu trên mặt trận đảm bảo ANTT, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trung tá, Ths Trương Việt Quảng      

Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch