Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Lệ Thủy

29

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của nhân dân “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”; “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; “Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”…Trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy lực lượng Công an nhân dân “Bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, dựa vào dân là một bảo đảm chắc chắn cho cuộc đấu tranh”; “Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”; “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Thấm nhuần quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân, trong những năm qua, Công an huyện Lệ Thủy đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, nòng cốt giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, lãnh đạo, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào và các cuộc vận động khác của cả nước, của địa phương, như phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…tạo cơ sở, tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội…góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Qua thực tiễn thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an huyện luôn chủ động tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Chỉ thị số 04-CT/BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03/CT-BCA, ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”…nhằm tranh thủ vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Bên cạnh việc tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện đã phát huy vai trò cơ quan thường trực của BCĐ 138 huyện trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường hiệu quả của việc thực hiện các Thông tư liên tịch, Kế hoạch liên ngành giữa Bộ Công an với các Bộ, ban, ngành trung ương trong phối hợp đảm bảo ANTT…

Trong thực hiện chức năng hướng dẫn, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, hai năm 2016 và năm 2017 Công an huyện đã ban hành hơn 25 kế hoạch, công văn để hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và BCĐ138 các xã, thị trấn trong việc tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Tập trung tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Công an huyện luôn xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đảm bảo an ninh trật tự là nội dung trọng tâm của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, từ đó tập trung vận động phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm. Tập trung phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật truyền thống như phát tin, bài về ANTT trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến các văn bản pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo ANTT; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua các hội nghị, các buổi họp dân đã có sự kết hợp giữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với việc phát phiếu tố giác tội phạm thông qua hòm thư tố giác tội phạm lưu động của Công an huyện. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn, các thôn, xóm, cụm dân cư, Công an huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Công an xã phát tin về tình hình ANTT và tội phạm để nhân dân biết và cảnh giác. Năm 2017, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức được 30 cuộc tuyên truyền pháp luật tại 23 khu dân cư, 07 trường học và ký cam kết đảm bảo ANTT cho 6.500 lượt người.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm cũng là nội dung hết sức được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên. Những năm qua, Công an huyện đã tham mưu giúp BCĐ 138 huyện chỉ đạo, tổ chức các buổi tọa đàm, gặp gỡ để “Lắng nghe và chia sẻ” với những người có quá khứ lầm lỗi, vi phạm pháp luật, nghiện ma túy, các hội nghị nhằm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và tổ chức duy trì hòm thư tố giác tội phạm lưu động. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng, nhất là lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhân dân ngày càng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp uỷ Đảng, Chính quyền đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 255 nguồn tin, trong đó có 90 nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, điều tra, khám phá tội phạm. Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an đã tổ chức bắt, đấu tranh có hiệu quả với nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua tuyên truyền vận động, năm 2017, Công an huyện đã vận động thu hồi 35 khẩu súng (7 khẩu quân dụng, 28 súng tự chế); 01 nòng súng bắn đạn ria, 24 viên đạn K54; phát hiện 14 vụ, 16 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 110 kg pháo; vận động nhân dân giao nộp 42 kg pháo các loại.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được quan tâm thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có 64 loại mô hình được xây dựng và nhân rộng trên 200 khu dân cư. Trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được nhân rộng như mô hình “Khu dân cư tự quản phòng, chống tội phạm” ở xã Liên Thuỷ; mô hình “Khu dân cư đảm bảo về ANTT” ở xã Thanh Thuỷ; mô hình “Khu dân cư tự quản về ANTT” ở Dương Thuỷ; mô hình “Anh bộ đội Cụ Hồ, trẻ xông pha, già mẫu mực” ở xã Trường Thuỷ; mô hình “Gia đình hội viên 3 không” tại xã Mai Thủy và các mô hình khác như mô hình “Cụm giáp ranh đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT” giữa huyện Lệ Thủy với huyện Quảng Ninh; mô hình “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT” giữa huyện Lệ Thủy với huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị; mô hình “Trường học an toàn về ANTT”; mô hình “Trẻ xông pha, già chung sức” giữa lực lượng Công an huyện với Câu lạc bộ Công an hưu trí trên địa bàn. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, như ông Nguyễn Việt Hà, Trưởng Công an xã Dương Thủy tích cực tham mưu, làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ông Nguyễn Văn Vinh, chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tích cực vận động hội viên tham gia giữ gìn ANTT…và một số tập thể điển hình tiêu biểu như nhân dân và cán bộ xã Dương Thủy, nhân dân và cán bộ thị trấn Kiến Giang… có thành tích xuất sắc nhiều năm liền được các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương.

Bên cạnh đó, Công an huyện luôn quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong công tác đảm bảo ANTT, như  phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tập trung thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGD&ĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an với Bộ Giáo dục & Đào tạo về Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong việc triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT”; phối hợp với Huyện đoàn trong công tác “Phối hợp hành động phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên”; phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận trong đảm bảo ANTT giai đoạn 2016 – 2020.

Đối với việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hàng năm Công an huyện đều mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã. Việc trang cấp trang phục, phương tiện và thiết bị phục vụ công tác của lực lượng Công an xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng chế độ, chính sách. Các lực lượng khác như Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp… được bố trí hợp lý, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở.

Qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, của đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân đối với việc bảo vệ, giữ gìn ANTT ngày càng được nâng cao. Công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở được phát huy hiệu quả góp phần quan trọng kéo giảm tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Ngô Văn Toản        

Phó Trưởng Công an huyện Lệ Thủy