Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ở Công an Quảng Bình trong tình hình hiện nay

720

Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức tiến hành công tác tư tưởng của Đảng; là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong tỉnh, trong nước, quốc tế và các vấn đề nóng bỏng mà dư luận xã hội quan tâm; là công cụ sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hoá.

Trong Công an nhân dân, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên luôn có vị trí vai trò quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, nhất là đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Công an tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên trong tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức, tập hợp, cổ vũ, động viên quần chúng tham gia các phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trong đó, Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Công an tỉnh đảm bảo về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình có 05 báo cáo viên Tỉnh ủy, 15 báo cáo viên cấp Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên đều có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; trình độ chuyên môn Đại học, sau Đại học, Tiến sĩ. Các đồng chí báo cáo viên luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác, thường xuyên cập nhật thông tin, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thuyết trình phục vụ tốt công tác tuyên truyền miệng tại các đơn vị cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy hàng tháng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp tài liệu, tổ chức hội nghị thông báo tình hình thời sự, kinh tế, chính trị của đất nước, của tỉnh. Tại Công an tỉnh, định kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Công an tỉnh mỗi tháng 01 lần nhằm cung cấp những thông tin và định hướng tư tưởng của Trung ương và địa phương về các vấn đề nổi lên; tình hình thời sự trong nước, quốc tế; tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh và cả nước, qua đó tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng và nhân dân. Mặt khác, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên mục truyền hình, chuyên mục phát thanh, báo Quảng Bình, Tạp chí sinh hoạt Chi bộ, Tạp chí an ninh trật tự Công an tỉnh; thông qua các Hội nghị của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương, báo cáo viên đăng các bài viết, lồng ghép giới thiệu về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tuyên truyền về tình hình biển Đông; công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, các sự kiện chính trị trong cả nước, của tỉnh; Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, Nghị quyết của Tỉnh ủy và của Công an tỉnh, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, gương điển hình tiên tiến của cán bộ, đảng viên lực lượng Công an toàn tỉnh; tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Bằng nhiều hình thức, giải pháp thích hợp và sự hoạt động tích cực, lực lượng tuyên truyền miệng của Công an tỉnh đã góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng và quần chúng nhân dân; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, yêu nước; phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, những năm qua công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Công an tỉnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như: Chất lượng báo cáo viên chưa đồng đều, một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn thiếu kinh nghiệm và chưa sắc bén. Phương thức hoạt động chưa có sự đổi mới rõ nét, tính chiến đấu còn hạn chế, phương pháp chưa linh hoạt. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên; việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm đối với công tác tuyên truyền miệng chưa được thường xuyên.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Công an tỉnh, cần đổi mới một số mặt công tác trọng tâm sau:

Một là, trên cơ sở những định hướng công tác tư tưởng từng thời kỳ và thực trạng hoạt động của công tác tuyên tuyền miệng cần phải đổi mới về nội dung hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trên các mặt như sau: Nội dung tuyên truyền miệng phải toàn diện, đa dạng, phong phú. Từ sự phong phú, đa dạng của nội dung tuyền truyền miệng, đáp ứng yêu cầu của người nghe để làm công tác tư tưởng, giáo dục thế giới quan, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức và lối sống cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Coi trọng việc thông tin về những văn kiện, nghị quyết của Đảng, những chủ trương, chính sách lớn, những văn bản pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, những sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, những vấn đề mà xã hội và người nghe quan tâm. Tăng cường tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở Công an các đơn vị, địa phương cũng như trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường chất lượng thông tin theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính khoa học và tính thiết thực của các đề tài tuyên truyền. Khắc phục tình trạng nội dung tuyên truyền chung chung, xa rời với thực tế, không sát với đối tượng. Báo cáo viên cần chủ động, tích cực tìm kiếm, tích lũy thêm tư liệu từ thực tiễn của địa phương để bổ sung, hoàn thiện nội dung, sáng tạo trong tuyên truyền miệng đảm bảo chất lượng, hấp dẫn người nghe.

Hai là, đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, trong đó tập trung vào những nội dung: Bên cạnh việc duy trì chế độ tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, có thể mở rộng thêm hình thức tổ chức hội nghị luân phiên ở các địa phương, qua đó nhằm kết hợp giữa việc cung cấp thông tin cho báo cáo viên, trao đổi kinh nghiệm công tác với nắm tình hình thực tiễn ở địa phương, nơi tổ chức hội nghị.

Đẩy mạnh thông tin hai chiều theo hướng dân chủ hóa và tăng cường đối thoại, kết hợp hài hòa giữa đối thoại với độc thoại. Lấy tuyên truyền miệng là phương thức hoạt động chủ yếu và kết hợp chặt chẽ hoạt động tuyên truyền miệng với hoạt động của các phương tiện tuyên truyền khác. Khi tiến hành tuyên truyền miệng cần sử dụng và kết hợp rộng rãi các thể loại thông báo nhanh, báo cáo chuyên đề, giới thiệu nghị quyết, chính sách, pháp luật, thông tin thời sự, tổng thuật các sự kiện (có bình luận), báo cáo điển hình, kể chuyện gương người tốt, việc tốt…lồng ghép các thể loại này với các hình thức văn hóa, văn nghệ, với hoạt động của thông tin lưu động, của các phương tiện thông tin đại chúng… Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong nội bộ đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền miệng của Công an tỉnh và với các lực lượng tuyên truyền khác trong tỉnh, nhằm giúp cho việc đưa thông tin được nhanh chóng đến với cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Ba là, đổi mới tổ chức, con người và phương tiện.

Không ngừng xây dựng và củng cố đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng theo một hệ thống thông suốt từ tỉnh đến tận cơ sở, khắc phục tình trạng thiếu hoặc không hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cấp cơ sở. Mọi cán bộ chiến sĩ, đảng viên phải có trách nhiệm tiến hành tuyên truyền miệng ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Công an tỉnh nhằm tham mưu giúp Đảng ủy tổ chức, xây dựng đội ngũ, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền; điều hành, theo dõi, kiểm tra hoạt động; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết; kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, chế độ, chính sách đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị hoạt động của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền miệng. Cung cấp nhiều tài liệu, tư liệu, bản tin, băng ghi âm, ghi hình, đĩa CD – ROM…giúp cho họ tiếp cận nhanh với những thông tin mới mang tính thời sự, đa dạng, phong phú và hấp dẫn để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

Hoàng Giang Nam                         

Trung tá, TS, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị