Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

60

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để trình Chính phủ. Dự thảo Nghị định gồm 5 chương 27 điều.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Nghị định này quy định về quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí; huấn luyện và cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được quy định tại Điều 7 như sau:

1. Tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí.

2. Bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường.

3. Việc nghiên cứu, chế tạo vũ khí do tổ chức, doanh nghiệp sản xuất vũ khí thực hiện trên cơ sở đề án nghiên cứu được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

4. Có đủ phương tiện, thiết bị đo lường phù hợp để kiểm tra, giám sát các thông số kỹ thuật và phục vụ công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất vũ khí; có nơi thử nghiệm riêng biệt, an toàn theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

5. Chủng loại sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; sản phẩm vũ khí phải có nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng.

6. Người quản lý, người lao động, người phục vụ có liên quan đến sản xuất vũ khí phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn phù hợp và được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sản xuất vũ khí.

Điều 8 quy định điều kiện kinh doanh vũ khí đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, gồm:

1. Tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ kinh doanh vũ khí.

2. Bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường.

3. Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh vũ khí phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển vũ khí, phòng cháy và chữa cháy.

4. Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh vũ khí phải đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn phù hợp và được huấn luyện về quản lý vũ khí, phòng cháy và chữa cháy.

5. Chỉ được kinh doanh vũ khí bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tại Điều 9, gồm những điều kiện sau:

1. Là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vũ khí được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí.

2. Vũ khí xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng đối với từng loại vũ khí.

Điều 10 quy định điều kiện của tổ chức, doanh nghiệp khác được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí, gồm:

1. Là tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thành lập theo quy định của pháp luật được Thủ tướng Chính phủ cho phép theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 7 Nghị định này./.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an