Dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia

48

Vừa qua, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia. Dự thảo Nghị định bao gồm 5 Chương, 28 Điều quy định điều kiện về nguyên tắc, nội dung, biện pháp, căn cứ, thẩm quyền, trách nhiệm bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

 

Ảnh minh họa.

*Đối tượng áp dụng tại Nghị định này bao gồm:
1. Cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia;
2. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia của Việt Nam.
Trong đó, cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia, bao gồm: cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng thuộc Bộ Công an; cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng.

*Tại Chương II  dự thảo Nghị định có 8 điều quy định rõ về việc phòng ngừa hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia, cụ thể như sau:
– Điều 6 quy định về 09 nội dung phòng ngừa hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia, bao gồm: tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; ban hành tiêu chuẩn quốc gia, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, giám sát, cảnh báo, ứng cứu, khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, thu hút, giáo dục, bồi dưỡng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và an ninh mạng và bảo đảm trang bị cho cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.
– Các điều 7, 8, 9, 10, 11 và 12 dự thảo Nghị định quy định cụ thể các nội dung phòng ngừa hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, đó là, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; tiêu chuẩn quốc gia; thanh tra, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, giám sát, cảnh báo, ứng cứu, khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

*Tại Điều 18, Chương IV dự thảo Nghị định đã quy định về trách nhiệm của Bộ Công an, như sau:
1. Bộ Công an chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.
2. Trong tổ chức, thực hiện bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia, Bộ Công an có trách nhiệm sau đây:
a) Phân công, phân cấp nhiệm vụ cho cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia;
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia trong phạm vi, lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý.
c) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia; phát hiện, điều tra, xử lý tổ chức, cá nhân xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia theo quy định của pháp luật;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày  07/4/2017./.

Tiêu Dao