Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất

33

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình xin giới thiệu tới bạn đọc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, tại Điều 1 của Dự thảo Nghị định nêu rõ: Sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục I “Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền”. Danh mục I được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.

2. Sửa đổi, bổ sung Danh mục II “Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”. Danh mục II được quy định tại Phụ lục II của Nghị định này.

3. Sửa tên Danh mục III thành “Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

4. Bỏ cụm từ “dẫn xuất” tại phần ghi dưới Danh mục III: “Danh mục này bao gồm cả các muối, dẫn xuất có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên”.

5. Sửa đổi, bổ sung Danh mục IV “Các tiền chất”. Danh mục IV được quy định tại Phụ lục III của Nghị định này.

Dưới đây là Nghị định chưa được sửa đổi: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sng xã hội; việc sử dụng các cht này trong phân tích, kim nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục III: Các chất hướng thần được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục IV: Các tiền chất.

Tiêu Dao