Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

92

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành dự thảo lần 2 Thông tư liên tịch (TTLT) hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm 03 chương 19 điều.

 

Ảnh minh họa.

 

Dự thảo TTLT này hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đối tượng áp dụng bao gồm Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra, Cấp trưởng, cấp phó, Cán bộ điều tra của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

* Tại Điều 5 của dự thảo TTLT quy định các hành vi bị nghiêm cấm về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, gồm: Lợi dụng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố để sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; xâm hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Từ chối việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiết lộ nội dung về tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền; Không làm hoặc làm trái các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Không thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

* Dự thảo TTLT đã quy định cụ thể trách nhiệm tiếp nhận, thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, gồm: Cơ quan điều tra; Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Viện kiểm sát các cấp; Các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

* Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được nêu rõ tại Khoản 1 Điều 12 quy định thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng (trong trường hợp được Thủ trưởng ủy quyền hoặc phân công) cơ quan đang thụ lý, giải quyết quyết định kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không quá 2 tháng kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an