Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND

40

Bộ Công an mới dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân (CAND) gồm 6 chương 21 điều.

 

Ảnh minh họa.

 

* Theo đó, phạm vi điều chỉnh được quy định tại Điều 1 như sau:

1. Thông tư này quy định biện pháp thi hành cơ chế tự chủ tài chính đối với nguồn tài chính, sử dụng nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính của hoạt động kinh tế tại đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND, bao gồm:

– Đơn vị xuất bản, báo chí, điện ảnh, nghệ thuật, phát thanh, truyền hình, các trung tâm thể dục, thể thao và in nghiệp vụ;
– Đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, ứng dụng khoa học công nghệ và giám định, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học;
– Đơn vị dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe; đào tạo ngoại ngữ, tin học và liên kết đào tạo;
– Cơ sở y tế, nhà khách, nhà nghỉ dưỡng;
– Đơn vị sự nghiệp công lập khác trong CAND.

2. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị kinh tế nghiệp vụ, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác.

* Điều 4 của Dự thảo quy định quyền và nghĩa vụ về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đơn vị sự nghiệp công lập có những quyền sau đây:

– Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi từ hoạt động sự nghiệp;
– Tham gia đấu thầu cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền giao;
– Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật;
– Chủ động sử dụng nguồn tài chính, tài sản, tổ chức sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ, lao động hợp đồng theo phân cấp để hoạt động có hiệu quả, tăng nguồn thu, tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm ổn định thu nhập cho người lao động.
– Các quyền khác về tự chủ tài chính theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

* Quy định về tiền lương và các khoản trích theo lương của đơn vị sự nghiệp công lập tại Điều 10 được áp dụng theo phân loại của các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập loại I, loại II tự bảo đảm toàn bộ tiền lương cấp bậc hàm, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ biên chế Công an; lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp đối với lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

        Khi đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng đủ các điều kiện, nội dung, yêu cầu để vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo Điều 21 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ thì đơn vị sự nghiệp công lập được chủ động xây dựng quỹ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động như quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…

– Đơn vị sự nghiệp công lập loại III, loại IV thực hiện chi tiền lương theo lương cấp bậc hàm, lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương đối với người lao động theo quy định của pháp luật…

* Thu nhập tăng thêm được quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Dự thảo như sau:

Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.

Toàn văn của dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an