Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, quy trình cấp phép và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

67

Bộ Công an đã hoàn chỉnh dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, quy trình cấp phép và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và ban hành kèm theo 27 biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, dự thảo Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

Dự thảo Thông tư gồm 06 chương 26 điều quy định về biểu mẫu và công tác quản lý, sử dụng biểu mẫu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; trình tự cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng biểu mẫu; cấp giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ quy định cụ thể, gồm:

1. Tuân thủ quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

3. Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ được xây dựng, quản lý thống nhất trong Công an nhân dân; phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng trình tự, thủ tục; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Nghiêm cấm lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để trục lợi, sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung thông tin đã ghi trong biểu mẫu.

5. Cán bộ được giao thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải chịu trách nhiệm cá nhân việc hướng dẫn, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đề xuất của mình.

Chương III của dự thảo quy định trình tự cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, gồm 04 bước như sau: Tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra, xử lý hồ sơ; Duyệt, ký cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; Trả kết quả giải quyết cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ./.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an