Dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân

44

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân gồm 8 chương 38 điều.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.

* Mục 1 Chương II quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, gồm:

– Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ.
– Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ.
– Đề án khoa học cấp bộ.
– Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ.
– Dự án khoa học và công nghệ cấp bộ.
– Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cấp bộ.
– Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đột xuất do lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an giao.

* Mục 2 Chương II quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, gồm:

– Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
– Các hoạt động khoa học và công nghệ khác.

* Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định cụ thể tại Chương III của dự thảo Thông tư này.

* Chương IV của Dự thảo quy định về đề xuất, xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ với những nội dung đáng chú ý sau:

– Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Công an xây dựng kế hoạch của Bộ Công an gửi Công an các đơn vị, địa phương trước ngày 10 tháng 01 của năm trước năm kế hoạch.

– Công an các đơn vị, địa phương lập hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị, địa phương mình gửi Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Viện Chiến lược và Khoa học Công an theo lĩnh vực quản lý trước ngày 31 tháng 3 của năm trước năm kế hoạch…

* Về việc đề xuất, xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

– Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổng hợp danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Công an các đơn vị, địa phương đề xuất theo lĩnh vực quản lý, xin ý kiến Tiểu ban Khoa học Kỹ thuật (trực thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ), Tiểu ban Khoa học Nghiệp vụ (trực thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ) về: tên nhiệm vụ, tính cấp thiết, khả năng trùng lặp với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện, phương thức thực hiện nhiệm vụ (tuyển chọn rộng rãi, tuyển chọn nội bộ hoặc giao trực tiếp). Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật tổng hợp chung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xin ý kiến Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Công an trước khi trình lãnh đạo Bộ phê duyệt…

Toàn văn dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an