Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của CAND

74

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân (CAND).

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, tại Điều 1 của Dự thảo nêu rõ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của CAND như sau:

“Thông tư này quy định về các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, công tác kiểm tra, giám sát và tiếp công dân của CAND. Ban hành kèm theo Thông tư này là 63 (sáu mươi ba) biểu mẫu. Cụ thể:

1. 11 (mười một) biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 11) sử dụng trong hoạt động thanh tra.

2. 10 (mười) biểu mẫu (từ Mẫu số 12 đến Mẫu số 21) sử dụng trong giải quyết khiếu nại.

3. 09 (chín) biểu mẫu (từ Mẫu số 22 đến Mẫu số 30) sử dụng trong giải quyết tố cáo.

4. 12 (mười hai) biểu mẫu (từ Mẫu số 31 đến Mẫu số 42) sử dụng trong tiếp công dân và xử lý đơn thư.

5. 07 (bảy) biểu mẫu (từ Mẫu số 43 đến Mẫu số 49) sử dụng trong công tác kiểm tra, giám sát.

6. 14 (mười bốn) biểu mẫu (từ Mẫu số 50 đến Mẫu số 63) là các loại biểu mẫu sử dụng chung và các công tác khác có liên quan.”

Toàn bộ dự thảo Thông tư và các biểu mẫu được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an