Đưa 1.021 thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

151

Tại Quyết định số 4667/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành (TTHC) chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

 

Cụ thể Sở Kế hoạch và Đầu tư 138 TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường 96 TTHC, Sở Xây dựng 44 TTHC, Ban Quản lý Khu Kinh tế 81 TTHC, Sở Giao thông Vận tải 84 TTHC, Sở Công thương 132 TTHC, Sở Y tế 164 TTHC, Sở Tư pháp 103 TTHC, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 57 TTHC, Sở Du lịch 26 TTHC, Sở Văn hóa và Thể thao 88 TTHC và Sở Nội vụ 08 TTHC. Các TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ số 09 đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới thay thế cho địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã được công bố tại các quyết định công bố TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC có trách nhiệm tổ chức công khai địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật về công bố, công khai TTHC.

Trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành chuyên môn, cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung, sửa đổi Danh mục TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tình hình thực tế ở địa phương./.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình