Hội đàm giữa Công an 03 huyện của tỉnh Quảng Bình với An ninh huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào)

35

Hội đàm giữa Công an 03 huyện của tỉnh Quảng Bình với An ninh huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Tại hội nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác phối hợp giữa công an 03 huyện của tỉnh Quảng Bình với An ninh huyện Bualapha của tỉnh Khăm Muộn (Lào). Theo đó, hội nghị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, an ninh trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh biên giới, đưa công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, thắt chặt quan hệ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc để cùng nhau khắc phục, tháo gỡ, từng bước nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.
Hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 07 nhằm tiếp tục hợp tác bảo vệ an ninh chính trị; phòng, chống tội phạm và đảm bảo an toàn cho công dân của hai nước trên lãnh thổ của mình; bảo vệ vững chắc an ninh vùng biên giới các huyện trong công tác quản lý dân cư…