Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

107

Sáng ngày 21/2/2019 Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” từ Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị cùng các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Công an tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố.

 

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2019

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, nêu ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với tổ chức đảng, chính quyền, và các tổ chức chính trị – xã hội; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác – Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2019, và thông qua việc học tập, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

 

                                                                                                                                                                                                    Việt Hùng