Hội nghị trực tuyến Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

44

Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Công an tỉnh Quảng Bình có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện chỉ huy công an các đơn vị, địa phương; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Công an Quảng Bình tham gia Hội nghị trực tuyến Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, thực hiện Nghị quyết TW 4, khoá XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Với 7 nhóm nội dung, biện pháp để thực hiện cuộc vận động, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo để thực hiện sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và các quy tắc văn hoá ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hoá của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, nhất là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Ngô Quang Văn