Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong CAND

286

Ngày 24-9, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và quán triệt Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19-9-2019 của Đảng ủy CATW về đại hội đảng các cấp trong CAND (nhiệm kỳ 2020-2025) đến đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong CAND. Dự và chủ trì có Thượng tướng Lê Quý Vương – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Quảng Bình có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Điểm cầu trực tuyến tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, dự kiến được tổ chức vào Quý I-2021. Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW đã ban hành Thông tri về đại hội đảng các cấp trong CAND. Đây là những văn bản quan trọng chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, đảm bảo cho thành công của đại hội đảng các cấp trong CAND. Đồng thời đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để nắm vững những yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW về đại hội. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong đảng bộ mình đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW.

Đồng chí Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt một số nội dung tại hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử BCA).

Hội nghị đã được nghe Thượng tướng Lê Quý Vương và đồng chí Lê Quang Vĩnh quán triệt những nội dung cơ bản về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong CAND theo đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị trực tuyến (Ảnh: Cổng thông tin điện tử BCA).

Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu, để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01-TT/ĐUCA, các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chức năng trong CAND tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp ủy trong CAND cần chuẩn bị chu đáo nhân sự cấp ủy khóa tới; bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các dự thảo văn kiện trình đại hội để lấy ý kiến tham gia của đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc trước khi tiến hành đại hội 30 ngày; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ đối với những tổ chức đảng có khó khăn..vv.. Đồng thời, cấp ủy cấp dưới phải báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khai mạc đại hội 20 ngày, khi được cấp trên đồng ý mới tiến hành đại hội.

Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, phân công công tác cho cấp ủy viên; chú trọng thực hiện chế độ chính sách kịp thời, nghiêm túc đối với các đồng chí không tái cử theo quy định… góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TT – Cổng thông tin điện tử Bộ Công an