Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

238

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời điểm các cấp hội tiến hành Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó, việc quán triệt và triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng, được thể hiện trong nghị quyết Đại hội, Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh và kế hoạch công tác hàng năm của các cấp hội, hội viên.

Với phương châm thực hiện “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”, gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của hội, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức ký kết trong đội ngũ cán bộ Hội cơ sở về nội dung thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Quảng Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”, đồng thời cụ thể hóa nội dung thực hiện đối với từng chủ thể.

Đối với Hội phụ nữ các cấp: Tập trung cải tiến lề lối, phương pháp làm việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tế; tăng cường chất lượng công tác, coi trọng việc xác định nhu cầu hội viên, phụ nữ; lựa chọn các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Gắn việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề liên quan đến tình trạng hành chính hóa, thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, đoàn kết nội bộ, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá bình xét phân loại hội viên và cơ sở hội hàng năm; tiếp tục chỉ đạo duy trì và phát triển các mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, thể hiện rõ “làm theo”, đặc biệt là mô hình “Thực hành tiết kiệm làm theo Bác Hồ”.

Đối với cán bộ Hội: Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; gương mẫu rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; chú trọng cải tiến, xây dựng phong cách làm việc có tính kế hoạch “Giờ nào việc ấy”, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác hội; phấn đấu làm theo lời căn dặn của Bác Hồ đối với cán bộ làm công tác dân vận “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Chú trọng đề cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trực tiếp phổ biến thông tin kiến thức cho chị em hội viên và lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên; kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập nảy sinh để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp hiệu quả; tạo niềm tin và sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đối với hội viên phụ nữ: Tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình, mọi người trong cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học và làm theo Bác; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, góp phần giải quyết những vấn đề TTXH nổi lên tại địa bàn; tổ chức tốt cuộc sống gia đình, biết cách phân công, chia sẽ công việc gia đình cho các thành viên; cùng chồng nuôi con khỏe, dạy con ngoan; không phó mặc việc nuôi dạy con em cho nhà trường, xã hội; tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; cuộc vận động “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong sinh hoạt, công tác và chiến đấu; vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quan tâm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và quần chúng nhân dân trong công việc và cuộc sống; thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu; mở rộng nội dung tiết kiệm làm theo lời Bác; tham gia sinh hoạt hội đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức hội.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung học tập và làm theo, Hội phụ nữ Công an tỉnh tập trung các giải pháp trọng tâm đó là:

Thứ nhất, các cấp Hộ phụ nữ chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm tốt công tác định hướng dư luận, tuyên truyền về các nội dung học tập, tình hình triển khai thực hiện, các điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê bình những nhận thức sai lệch, nói không đi đôi với làm; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp chức năng nhiệm vụ từng tổ chức hội, như thông qua sinh hoạt định kỳ của các cấp Hội phụ nữ nhằm tuyên truyền đầy đủ những nội dung chủ yếu cốt lõi về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài lực lượng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hoá, hội thảo toạ đàm chủ đề học tập và làm theo Bác; vận động hội viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hình thức tuyên truyền của tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị, địa phương nơi công tác; chú trọng tuyên truyền miệng, gắn tuyên truyền với thảo luận các việc làm cụ thể.

Thứ hai, gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Quảng Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” với việc triển khai, xây dựng các mô hình, phần việc phụ nữ, mô hình “Dân vận khéo”, tìm tòi sáng tạo xây dựng các mô hình mới phù hợp, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nghiên cứu tổng kết các mô hình “làm theo” hiệu quả, giới thiệu cách làm hay của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, tiếp tục quán triệt, thực hiện hướng dẫn số 159/BTV ngày 14/8/2013 của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống hội. Cán bộ hội, đảng viên nữ là người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của đơn vị được phân công, đặc biệt trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm.

Thứ tư, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết. Nội dung kiểm tra, đánh giá cần làm rõ những điểm mới, cách làm sáng tạo, ảnh hưởng tích cực của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mỗi hội viên. Tuỳ điều kiện, các cấp hội tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5 hàng năm hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của ngành, của hội. Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 kết hợp biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả.

Tin tưởng rằng với nội dung và biện pháp thực hiện Chỉ thị 05 mà Hội phụ nữ Công an tỉnh đã và đang triển khai sẽ góp phần xây dựng phong cách người phụ nữ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, cùng với toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANQG và TTATXH trên địa bàn.

Đại úy Trương thị Lệ Thủy

Chủ tịch Hội phụ nữ