Hội thao đánh giá kết quả lớp huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020

466

Ngày 26-5, Công an tỉnh đã tổ chức hội thao đánh giá kết quả lớp huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020.

Các chiến sỹ thực hiện nội dung kiểm tra điều lệnh CAND.

Các nội dung hội thao đánh giá kết quả lớp huấn luyện gồm, các động tác về Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật vận động khắc phục vật cản, kỹ thuật chiến đấu cơ bản của võ thuật CAND, sử dụng một số loại vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ được trang cấp và thực hiện đội hình chiến thuật giải tán đám đông.

Thực hiện nội dung võ thuật CAND.
Thực hiện nội dung chiến thuật giải tán đám đông bằng đội hình lá chắn.

Hội thao đánh giá kết quả lớp huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020 diễn ra thành công, có 100% chiến sỹ thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá đều đạt yêu cầu đề ra và đủ khả năng, điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Tuấn