Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2017 trong Công an nhân dân

146

Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 (09/11/2017) có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, ngày 17/8/2017, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 1965/BCA-V19 hướng dẫn về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017 trong Công an nhân dân.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, văn bản này hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam như sau:

II. YÊU CẦU

1. Việc tổ chức Ngày Pháp luật phải bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; bám sát nhiệm vụ chính trị, pháp lý của đất nước và của lực lượng Công an nhân dân, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật về an ninh, trật tự; gắn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng pháp luật, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân.

2. Phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước, khắc phục hạn chế; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an từng đơn vị, địa phương. 

3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, địa phương trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động của Ngày Pháp luật, trong đó, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác giảng dạy và cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. NỘI DUNG

1. Về chủ đề và khẩu hiệu

1.1. Chủ đề

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính; tích cực học tập, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

1.2. Khẩu hiệu

– “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

– “Tìm hiểu, học tập và nâng cao kiến thức pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”.

– “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”.

– “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

Các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.

 

2. Về nội dung

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2017; Chỉ thị số 12/CT-BCA-V11 ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2017, Chương trình xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và các kế hoạch tổ chức thi hành văn bản pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an mỗi đơn vị, địa phương, trọng tâm là:

2.1. Về công tác hoàn thiện thể chế

– Tập trung thực hiện, hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an năm 2017, bảo đảm chất lượng và tiến độ đã đề ra; gắn xây dựng, hoàn thiện pháp luật với hoạt động TTPBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý cho cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân.

– Rà soát, đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự xã hội và công tác công an không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn; tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới do Bộ Công an chủ trì xây dựng theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018.

2.2. Về công tác tổ chức thi hành pháp luật

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và biện pháp bảo đảm thực hiện, các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý, tập trung vào các văn bản: Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật cảnh vệ; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…;  

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm như: pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, về phòng cháy, chữa cháy; về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong TTPBGDPL, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phát hiện các vấn đề pháp lý phát sinh; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; xem xét, đánh giá thực trạng những tồn tại, vướng mắc, bất cập, kiến nghị các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự; bảo đảm thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất các quy định của pháp luật.

– Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân; nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; rà soát, đánh giá chất lượng, lựa chọn (về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, khả năng truyền đạt, ý thức tổ chức kỷ luật và có sức cảm hóa, thu phục người nghe), chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ TTPBGDPL; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

3. Về hình thức

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, Công an đơn vị, địa phương chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong cả năm và đợt cao điểm, cụ thể:

– Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đàm về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; lồng ghép trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trong các buổi giao ban, cuộc họp của đơn vị, đoàn thể; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, ngày hội pháp luật; thông qua hoạt động thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ; thông qua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Tuyên truyền trực quan bằng pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn ở cơ quan, đơn vị (đối với trụ sở làm việc của Bộ Công an, Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, đơn vị được giao quản lý trụ sở chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động nêu trên). Phối hợp ra quân tình nguyện, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ quan, tổ chức, địa bàn dân cư, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên ở các học viện, nhà trường Công an nhân dân; lồng ghép trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có sự tham gia rộng rãi của nhân dân để tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

– Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương (Báo viết, Báo hình, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, Báo điện tử) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, bình luận, đối thoại chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường tuyên truyền về Ngày Pháp luật, Hiến pháp và các văn bản pháp luật trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật.

– Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu trong toàn lực lượng Công an nhân dân về các Luật, Pháp lệnh và các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan trực tiếp đến an ninh trật tự và công tác công an, trọng tâm là: Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Cảnh vệ; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước,…

– Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tham gia TTPBGDPL và vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

4. Về thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 được tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

5. Về kinh phí

Công an các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí triển khai Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách được giao trong năm 2017.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an