Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình”

105

Ngày 08/5/2018, Công an tỉnh ban hành Công văn số 913/CAT-PV11 hướng dẫn CBCS Công an các đơn vị, địa phương hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình”. 

Nội dung Công văn nêu rõ: Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh với mục đích phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, của Doanh nghiệp; các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp và kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật cho người tham gia dự thi. Đồng thời, thông qua Cuộc thi xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiêu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

– Đối tượng dự thi là:Mọi cá nhân, tổ chức đang sinh sống, công tác, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
– Thời gian thi: Cuộc thi diễn ra theo từng tháng, mỗi tháng tổ chức một đợt thi, bắt đầu từ tháng 5/2018 cho đến hết tháng 12/2018.
 
 Để cuộc thi đạt kết quả và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi nhằm thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời phát động, đôn đốc và tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi thông qua các hoạt động tại đơn vị, địa phương nhằm động viên, khích lệ người dự thi, từ đó nâng cao chất lượng của Cuộc thi.
 
(Các nội dung khác thực hiện theo Thể lệ số 743/TL-BTC ngày 18/4/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: https://stp.quangbinh.gov.vn).
 
Pháp chế – PV11