Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc sơ Khai báo …
Đọc tiếp Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp xã

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – …
Đọc tiếp Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

Trình báo mất hộ chiếu

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Trình báo mất hộ chiếu tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Trình báo mất hộ chiếu tại Công an …
Đọc tiếp Trình báo mất hộ chiếu

Cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. …
Đọc tiếp Cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI …
Đọc tiếp Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng …
Đọc tiếp Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM …
Đọc tiếp Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu …
Đọc tiếp Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp lại Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp lại Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp …
Đọc tiếp Cấp lại Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp đổi Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp đổi Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp …
Đọc tiếp Cấp đổi Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình