Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (nội dung cứu nạn, cứu hộ)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH (nội dung cứu nạn, cứu hộ). PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH …
Đọc tiếp Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (nội dung cứu nạn, cứu hộ)

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. PHẠM VI – …
Đọc tiếp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc cấp đổi Giấy …
Đọc tiếp Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc cấp lại Giấy …
Đọc tiếp Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc cấp Giấy xác nhận …
Đọc tiếp Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc cấp giấy …
Đọc tiếp Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc …
Đọc tiếp Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy tại Công an tỉnh

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp văn bản nghiệm thu về PCCC tại Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc nghiệm thu về PCCC đối với Chủ đầu tư các dự án, công …
Đọc tiếp Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nội dung phòng cháy chữa cháy)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH (nội dung PCCC) tại Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp đổi Chứng nhận …
Đọc tiếp Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nội dung phòng cháy chữa cháy)

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nội dung PCCC)

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH (nội dung PCCC) tại Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp lại Chứng …
Đọc tiếp Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nội dung PCCC)